За нас

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) е създаден на 29 март 1990 г., като правоприемник на Съюза на транспортните работници, основан през 1911. Съюзът се състои от 107 синдикални организации с близо 13 000 членове. СТСБ обединява синдикати, синдикални организации на транспортни фирми, дружества, звена и индивидуални членове в сектор „Транспорт“ и свързани с него като пристанища, моряци, речно плаване, рибари, гражданска авиация, железопътен транспорт и инфраструктура, градски транспорт, пътен транспорт, телекомуникации, логистика, туризъм, специализирани транспортни болници, железопътно и автомобилно транспортно строителство и други. На регионално ниво са създадени шест регионални транспортни сдружения с цел да бъде приложена по-добра координация. Изпълнителни органи са Конгресът, Съюзният съвет, Управителният съвет и Финансово – Контролната комисия.

СТСБ е основен член на Европейската федерация на транспортните работници (ЕТФ) и Международната федерация на транспортните работници (МТФ).

От 2008 г. председател на СТСБ е Екатерина Йорданова. Г-жа Йорданова е също вицепрезидент на ЕТФ и избран вицепрезидент на МТФ.

През последните години Съюзът развива проактивна дейност в защита на икономическите и социалните интереси на работещите в транспортния сектор и на заетостта като цяло, в областта на сигурността и правата на синдикалните членове, укрепването на синдикалните организации, увеличаването на синдикалното членство, колективното договаряне – повишаване на неговата ефективност чрез по-добри умения и практики, насърчаването и контрола на здравето и безопасността на работното място и много други.

Хилядите български работници – членове на СТСБ са наясно, че тяхното членство в Съюза им осигурява добри условия на труд, по-добро заплащане и помощ, на която да разчитат при възникване на трудови спорове.

Екипът на СТСБ работи упорито за подобряване на обмена на информация в своята структура с цел поддържане на високо ниво на осведоменост на членовете и получаване на надеждна информация от тях. Това позволява добро познаване на европейския и националния дневен ред от страна на основните членове и навременното им участие в изработването на транспортните политики.

Някои от основните приоритети на СТСБ са обучение и квалификация на синдикалните лидери и синдикалните членове, редовно провеждане на информационни и дискусионни форуми по важни въпроси, активни политики за равенство между половете.

СТСБ активно развива социалното партньорство на отраслово ниво основно с Министерството на транспорта, участва в подотрасловите съвети за тристранен социален диалог и поддържа делови контакти с националните изпълнителни агенции – автомобилна, железопътна, морска, пристанищна и въздухоплавателна администрации, за рибарство и аквакултура, за река Дунав.

На европейско равнище Съюзът се признава за редовен и заслужил уважение участник в секторните комитети за социален диалог към Европейската комисия чрез всички секции на ЕТФ. Благодарение на членството си в МТФ, СТСБ участва в преговори с Международната организация по труда (МОТ), Международната морска организация (ММО) и Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).