СТСБ – част от обединените усилия на Европейския съюз за премахване на разликите в заплащането между жени и мъже

2016-11-30-11-58-59

В потвърждение на виждането, че всички теми, отнасящи се до равенството между половете, са свързани помежду си и са част от развитието на обществото като цяло, Европейската комисия (ЕК) избра 30 ноември за провеждане на семинар „Как да премахнем разликите в заплащането между жени и мъже“. Датата съвпада с 16-дневния период, определен от ООН за акции и кампании в цял свят срещу насилието над жени. Този семинар идва и само няколко месеца след инициативата на комисаря по транспорт Виолета Булч „Жените в транспорта“.

Събитието се проведе в Брюксел и събра в няколко работни групи заинтересовани страни от цялата Европейска общност и всички сектори на дейност. СТСБ участва в него като представител на Женския комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), където председателят му Екатерина Йорданова е национален представител и вицепрезидент. От нейно име на семинара присъства Мила Николова, неин заместник в ЖК на ЕКП.

Организаторите от Главна дирекция „Правосъдие“ на ЕК, отговорна за равенството между жени и мъже, представиха множество данни и резултати от проучвания в опита си да отговорят на въпроса защо въпреки дългогодишните усилия напредъкът е бавен. Беше отчетено обаче, че все повече се повишава разбирането, че разликата ще изчезне тогава, когато променим вижданията си за ролята и „задълженията“ на двата пола в обществото.

Ясно е също, че в този процес има място и роля за всеки. Въпреки съществуването на добра законова рамка в повечето европейски страни, прилагането й все още изостава. Това придава още по-голямо значение на работата на социалните партньори – работодатели и синдикати, особено „на терен“, т.е. на всяко работно място. Създаването на атмосфера на нулева дискриминация и търпимост към различното отношение в зависимост от пола е първата основна стъпка към това. Убеждението, че това вече е направено или маловажно е огромна пречка за постигане на напредък. И обратно, там, където закон и практика вървят в синхрон, както в Швеция, резултатите са налице, дори когато това означава преизчисляване на хиляди заплати.

Всички участници бяха поканени да дадат и своите идеи за нови мерки срещу разликата в заплащането. Подобряване на нормативната уредба на европейско ниво, редовен одит на доходите по пол, по-добро съчетаване на работа и личен живот, мониторинг на постигнатото и непрекъснат социален диалог по темата заедно със съвместни действия за промяна на нагласите бяха основните предложения. СТСБ отново повтори своя призив за институционална подкрепа на социалния диалог там, където той явно изостава и за включване на такива въпроси с пряко отражение върху заетостта на жените в дневния ред на Европейския семестър. По думите на Екатерина Йорданова: „Нужна е преди всичко политическа воля, за да постигнем реален напредък по този така важен за обществото въпрос“.

2016-11-30-15-19-25