Конференция на европейските социални партньори в рибарството

На 17 и 18.03. в Хага се състоя конференция на тема „Възможностите, които Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМР) предоставя за развиване на социалния диалог и подобряването на условията на живот и труд в сектора“. Тя се провежда в рамките на проекта на европейските социални партньори „За истински социално и устойчиво рибарство в ЕС: приносът на европейските социални партньори“. На нея присъстваха представители на Комитета за секторен социален диалог за рибарство към ЕК – ЕТФ и Европеш, на Европейската комисия  – от ГД „Море“ и Фарнет, от ГД Заетост“, и на холандското министерство на икономиката. Конференцията бе водена от Кор Блонк в двойната му роля на домакин – като председател на Комитета за социален диалог и като холандец.

Първият ден бе посветен на представяне на фонда, неговите основни цели и приоритетни оси, както и на доклада по програмите за морско дело и рибарство в различните страни, който се очаква да бъде завършен и публикуван през април. Състоя се кръгла маса и дебат по наученото дотук с оглед на новите финансови инструменти и тяхното ефективно използване.  Не бяха спестени и критиките от страна на сектора – както работодатели, така и синдикати, относно слабостите в процедурите по прилагане. Чуха се и множество предложения. Представителката на СТСБ Мила Николова постави въпроса за възможните нулеви квоти за улов на най-важните видове в Черно море, подчерта последиците за рибарския сектор в България и призова ЕК да разработи варианти за действие, включително чрез ЕФМР.
2016-03-18 11.48.15

На втория ден информацията бе разширена с представяне на възможностите за рибарството и по други фондове, както и възможните взаимодействия между тях. Г-н Гомес да Силва от Фарнет, мрежата на рибарските области към ГД Море, направи анализ на замисъла и дейността по рибарските групи за местна инициатива (МИРГ). Той даде конкретни примери за социални проекти на МИРГ с участието на работодатели и синдикати от Франция, Испания и Ирландия. Всички те са били успешни благодарение на доброто сътрудничество на всички заинтересовани страни. Именно този „подход на широко участие“ ще се насърчава и от новите финансови инструменти, тъй като се оказва най-полезен за общността.

В заключение се изтъкна, че доброто тристранно сътрудничество на всяко  ниво  е от ключово значение за успешното и ефективно изразходване на обществените средства за създаване на качествена заетост и оттам – привлекателност и развитие на рибарския сектор, което е обща цел.