План за действие на ЕК относно разликата в заплащането на двата пола

На 20 ноември 2017 г. Европейската комисия прие План за действие относно разликата в заплащането на двата пола и мерки, които предстои да бъдат предприети от Комисията за борба с разликата в заплащането на жените и мъжете през 2018-2019 г. Планът беше представен от комисаря по правосъдие Юрова по време на ежегодния Колоквиум за основните права 2017 г., озаглавен „Правата на жените в бурни времена“.

Планът включва широк набор от дейности за справяне с разликата в заплащането на жените и мъжете. Той дава приоритет на 8 области на действие. Това са:

  • Подобряване прилагането на принципа за равно заплащане
  • Борба срещу сегрегацията в професиите и секторите
  • Разбиване на „стъкления таван“: инициативи за борба с вертикалната сегрегация
  • Поставяне на въпроса за двойното натоварване на жените
  • По-добро оценяване на уменията, усилията и отговорностите на жените
  • Да разпръснем мъглата: разкриване на неравенствата и стереотипите
  • Сигнализиране и информиране за разлики в заплащането на жените и мъжете
  • Да си подадем ръка: засилване на партньорствата за справяне с разликата в заплащането на жените и мъжете

Освен това Планът за действие е придружен от доклад за оценка на Препоръката за прозрачност на заплащането, приета от Комисията през 2014 г.

Прозрачността на заплащането е ключов лост за осветяване на разликите в заплащането на половете в рамките на компаниите. Въпреки приемането на Препоръката за прозрачност на заплащането, в една трета от страните членки на ЕС напълно липсват мерки, насочени към повишаване на прозрачността на заплащането.

През 2018 г. Комисията ще разгледа по-подробно необходимостта от изясняване на правните разпоредби относно равното заплащане, които се съдържат в Директивата за равно третиране на жените и мъжете в областта на заетостта и професиите (Директива 2006/54 / ЕО).