Конференцията Rebalance изведе на преден план темата за баланса работа-личен живот

 

Международният ден на жените 8 март отново постави във фокуса на вниманието качеството на техния живот – и личен, и професионален. Големият обществен въпрос за разликите между двата пола и двата свята отново бе повдигнат в търсене на нови мерки за преодоляване на тези разлики. Ключов проблем е съвместяването на професионалните и извънработните задължения, свързани с грижи за семейството. За жените старата максима „Времето е пари“ продължава да не важи:  делът на т.нар. „неплатен труд“ при тях все така е в пъти по-голям от този при мъжете, оказвайки решаващо влияние върху професионалното им развитие и доходите им.

Това показват и последните проучвания на Eurofound, като, разбира се, разликите варират в отделните страни на ЕС. Общото е едно – проблемът съществува навсякъде и изисква засилени мерки за съвместяване на работа и личен живот, в които да се включат институции и социални партньори на всички нива. Основната рамка задава очакваната европейска Директива за съвместяване на работа и личен живот, която следва да насърчи постигането на повече баланс както чрез мерки за улесняване на жените, така и чрез повече възможности за бащите да участват активно в семейния живот, особено в грижите за децата. Макар все още този процес да е в началото си, проучванията показват, че бариерите не идват толкова от нежеланието на мъжете, колкото от обществени настройки и стереотипи, които ги възпират. И тук е голямата роля на социалните партньори – синдикати и работодатели, които трябва да ги подкрепят.

Бяха обсъдени препоръки за действия на синдикатите в няколко посоки – сътрудничество и влияние над институциите, колективно договаряне на повече мерки за съвместяване на работното място и политики и действия за промяна на нагласите сред самите членове. Това изисква и повече специализирано обучение по тези въпроси. Целта е една – не само по-балансирано участие на жените в трудовия и обществения живот, но и по-активно присъствие на мъжете в семейния – без чувство на срам, страх или вина. Само така може да бъде постигнато едно модерно общество, където да живеем, да се трудим и да се радваме на децата си заедно – мъже и жени, в името на едно по-здраво, по-осигурено и по-щастливо семейство. А не е ли това мечтата на всеки от нас, без разлика на пола?

Това бе темата на международната конференция „Rebalance“, която се проведе в Берлин в навечерието на 8 март по проект на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) . Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) взе активно участие: както като член на Европейската транспортна федерация, действаща в сектор с особени нужди по отношение на съвместяването заради нестандартното работно време в транспорта;  така и като представител на България в Женския комитет на ETUC. В тази си роля СТСБ активно работи по трайните политики на КНСБ за повече равни възможности за работещите жени на национално ниво. Успехите, които България бележи както по отношение на законодателството, така и по прилагането му, са ценен принос към европейския опит и намирането на добри решения за всички.

Броени дни след конференцията в Берлин, София даде отговор на Директивата – със стоановището на Икономическият и социален съвет (ИСС) на Република България, в което се заявява подкрепа за пакета от мерки, предложен от ЕК за постигане на равновесие, насочени към три взаимосвързани области: 1. механизми за отпуск, свързани със семейството: отпуск по бащинство и родителски отпуск; гъвкави условия на работа; 2. грижи за деца и дългосрочни грижи; и 3. икономически стимули за насърчаване включването в заетост на родители и лица, полагащи грижи. ИСС излиза с подробен доклад с конкретни препоръки към нашите институции как да разботят за подобряване на баланса между работа и личен живот за мъжете и жените в България.