ЖП транспортът: Вашият билет за устойчиво бъдеще

БЕЗОПАСЕН И УСТОЙЧИВ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Безопасният и устойчив железопътен транспорт може да помогне на света да излезе от икономическата, климатичната и социалната кризи, пред които сме изправени днес. Безопасният и устойчив железопътен транспорт е нов икономически и социален модел, който предефинира ролята на пътниците, работниците, работодателите, държавата и околната среда. Железопътният транспорт намалява въглеродните емисии. Железопътният и общественият транспорт са ключът към радикалната и зелена промяна в транспорта, от която се нуждаем. Също така осигурява на гражданите мобилността, необходима за достъп до работни места и поминък.

БЕЗОПАСЕН
Нуждаем се от железопътни операции и услуги с напълно зает щат на персонала, за да защитим безопасността на всички. Недостатъчно заетият щат излага също така пътниците и работниците, особено жените, на по-висок риск от насилие и тормоз. Нуждаем се от квалифицирани работници в нашите влакове, в нашите гари, както и за изграждане и ремонт на жп коловозите. Новата железопътна технология не е непременно по-безопасна или „по-ефективна“ от железопътните системи, които са напълно окомплектовани с опитен и обучен персонал.

Ние изискваме:

 1. Пълно осигуряване на щатен персонал във влаковете, гарите и всички жп операции за превоз на товари и пътници, както и прекратяване на операциите само с машинисти или с по-малко на брой машинисти.
 2. Достоен труд за всички работници чрез свобода на сдружаване, колективно договаряне и зачитане на всички конвенции на МОТ относно заетостта и трудовите права.
 3. Тристранни разследвания на нередности по OSH и железопътни произшествия.
 4. Защита на работниците от насилие и тормоз на работното място, чрез ратифициране и прилагане на  Конвенция 190 на МОТ за превенция и премахване на насилието в света на труда.

ОБЩЕСТВЕН
Приватизацията излага на риск пътниците, работниците и нашите общности. Безброй примери по света показват, че в железопътния транспорт частният сектор:

 • Не успява да инвестира в поддръжка и надграждане
 • Използва изнесени и възложени на подизпълнители ключови операции и услуги
 • Прави цените, продажбата на билети и услугите твърде скъпи, сложни и недостъпни
 • Фрагментира мрежите на неравностойни и неефективни транспортни системи
 • Намалява броя на коловози, гари и железопътни съоръжения
 • Претоварва, не плаща достатъчно и експлоатира персонала
 • Прехвърля публичните субсидии в частни ръце
 • Намалява щатния персонал, което прави железниците по-малко достъпни за хора с увреждания и други уязвими групи

Железопътният транспорт е обществено благо. Железопътният транспорт трябва да бъде развиван така, че да отговаря на нуждите на работниците, пътниците и общностите, а не на нуждите на корпорациите и частния капитал. Публичната собственост е по-безопасна, по-добре планирана, по-ефективна, с по-високо качество, по-достъпна, по-отговорна и е един от отличните балансиращифактори в обществото.

Ние изискваме:

 1. Публична собственост върху железопътния транспорт като обществено благо и край на всякаква приватизация на железопътния транспорт.
 2. Интегриране на железопътния транспорт с други видове обществен транспорт за предоставяне на достъпни и безопасни услуги.
 3. Преговори и колективно договаряне със синдикатите за определяне на транспортните и други нужди на работниците, пътниците и общностите.

УСТОЙЧИВ
Ние сме в извънредна ситуация по отношение на климата. Нуждаем се от фундаментална икономическа трансформация, за да предотвратим катастрофа. Безопасният и устойчив железопътен транспорт трябва да бъде в основата на този нов икономически модел. Технологията сама по себе си няма да намали емисиите до нивото, от което се нуждаем, за да декарбонизираме транспорта. Масовият транзит трябва да замени повечето автомобили и неефективните модели на разпределение на товари, за да намали достатъчно въглеродните емисии от транспорта. Безопасният и устойчив железопътен транспорт е ключът към тази модална промяна към масов транзит.

Ние изискваме:

 1. Признаване на железопътния транспорт като зелена инфраструктура и част от всички екологични и декарбонизиращи цели, политики и разходи.
 2. Инвестиции в мулти- и интер-модални транспортни системи, включващи се в съществуващи и в нови железопътни мрежи както за пътници, така и за товари.
 3. Масивни и спешни публични инвестиции във високоскоростни жп линиикато зелена инфраструктура имаща ключово значение за модалната промяна на транспорта на дълги разстояния.
 4. Гаранции за достойна работа от железопътните оператори и работодатели за всички инфраструктурни инвестиции и операции, включително ангажимент за преход от неформални към формални работни места.

СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
Колективното договаряне е най-ефективната и мощна форма на демокрация и отчетност на работното място и следователно трябва да бъде в основата на безопасния и устойчив железопътен транспорт. Публичните оператори се нуждаят от колективно договаряне и сътрудничество със синдикатите, за да договарят, проверяват и определят стандартите за безопасност и труд в сектора на железопътния транспорт.

Железопътният транспорт е естествен монопол. Следователно, безпрецедентната модална промяна към железопътен транспорт от гледна точка на нашите климатични нужди, изисква единен, координиран публичен орган, който да отговаря за справедливото планиране и изпълнение.
Новата технология трябва да се използва за социално благо, а не за икономическа изгода. Железопътните работници трябва да участват в договарянето, да получават обучение и да бъдат възнаградени за работа с всяка нова технология, въведена в железопътните системи.

Ние изискваме:

 1. Демократична отчетност при планирането и развитието на железопътния транспорт чрез колективно договаряне и представителство на работниците в железопътните органи и управление.
 2. Работнически контрол върху техните данни и тяхното използване, както и публична собственост, нормативни разпоредби и съхранение на данните.
 3. Безплатно образование и (пре)квалификация за всички работници, осигурени от работодатели и/или правителства, включително за уменията, необходими за работа с нови технологии.