Синдикати и работодатели настояват за повече жени в жп транспорта на Европа

Анализ на СТСБ фокусира Европейския социален диалог за железопътен транспорт върху женската заетост в сектора

Привличането на повече жени на работа в железопътния транспорт в Европа ще бъде основният приоритет в работата на социалните партньори в сектора през следващите две години. Това решение беше взето на последното пленарно заседание на Европейския секторен социален диалог за железопътен транспорт, което се проведе на миналата седмица в Брюксел. Основните теми, около които протекоха дискусиите и нелеки преговори, бяха Работната програма на комитета за 2018 -2019 г. и Четвъртият годишен доклад за жените в европейските железници. Даниела Златкова, изпълнителен секретар на СТСБ, представи изготвения от нея анализ за заетостта на жените в сектора през 2016 г.  Според данните в него темповете на нарастване на женската заетост в сектора са твърде бавни –  с 1 до 3% за различните дейности и професии (кратко резюме на изследването, можете да видите по-долу в текста).

Добър знак е, че сред повечето наблюдавани професионални групи и нива, напредъкът е по-висок от средния. Също така в някои компании стереотипите изглеждат преодолени, тъй като напредват бързо, независимо от факта, че общият брой на жените е много нисък.

В края на изложението си Даниела Златкова подчерта, че активното разпространение и прилагане на Съвместните препоръки за по-добро представителство на жените е от изключителна важност за постигането на по-добри резултати. Тя добави, че включването на равенството между половете в колективното договаряне на национално, секторно и фирмено равнище не трябва да се подценява като един от най-важните лостове.

Не на последно място бе акцентирано върху възможността на социалните партньори да превърнат препоръките в обвързващо споразумение като по този начин не само да допринесат за равенството между половете в сектора, но и да поставят компаниите в равни условия в това отношение.

Благодарение на дългогодишната съвместна работа на ETF и CER по въпроса за равенството и в резултат на показана воля от двете страни, темата за по-добро представителство и интеграция на жените в европейските железници бе определена се като водещ приоритет в работната програма на социалния диалог за 2018-2019 г.

Другите важни въпроси, по които социалните партньори ще работят на европейско ниво са сигурност и безопасност на жп транспорта с акцент върху процесите на автоматизация; привлекателността на сектора като работодател; подобряване на социалния диалог; прилагане на споразумението за условията на труд на мобилните работници в сектора и др.

Кратко резюме на анализа на заетостта в железопътния сектор, изготвено от Даниела Златкова:

Като резултат от съвместния проект на CER и ETF за жените в железопътния сектор (WIR – Women In Rail), европейските социални партньори в железопътния сектор въвеждат годишни доклади за развитието на заетостта на жените, основаващи се на ограничен брой количествени показатели, считано от 2013 г. Целта е да се проследи развитието на заетостта, да се измери въздействието на съвместните препоръки от 2007 г. и да се мотивират железопътните компании да предприемат действия по разработване и прилагане на корпоративна политика за привличане на повече жени в сектора.

Общо 31 железопътни компании от 18 страни са предоставили данни, като сравними за периода 2013 – 2016 г. са 15 компании от 14 държави. Броят на служителите на участващите в изследването  фирми е 864 605. Броят на служителите, работещи за сравнимите дружества, е 729 372.

Средният дял на жените сред респондентите е 20,3%, докато техният дял в сравнимите дружества за периода между 2013 г. и 2016 г. е 19,8%. Най-голям е делът на жените сред превозния персонал /32,4%/, а най-нисък – сред локомотивните машинисти /2,2%/. От 2013 г. насам сред сравнимите фирми се наблюдава много слабо развитие от 0,8%. Резултатът от сравняваните компании също така разкрива:

  • Увеличение на дела на жените сред превозния персонал / + 3,23% /, инженерите / + 3,11% /, мениджърите / + 1,4% /, в управление на движението / + 1,2%/ и машинистите / + 0,35% /;
  •  Намаляване с 3,30% на жените в процес на професионално обучение;
  • Най-често прилаганите мерки за насърчаване на заетостта и кариерното развитие на жените са инициативите за подобряване на здравните и хигиенните условия, за повишаване на осведомеността за персонала в областта на човешките ресурси и ръководството и прегледа на процедурите за набиране на персонал;
  • 53% от компаниите изготвят регулярно отчети за заетостта на жените;

От една страна данните показват, че мерките за равенство между половете стават по-популярни, но от друга страна, се отчитат множество неосъществени намерения, както и рецесия на вече прилагани мерки.

63% от фирмите са посочили, че прилагат политики за предотвратяване на тормоз и насилие на работното място.  11% от компаниите са силно повлияни от съвместните препоръки, докато мнозинството – 63% са частично повлияни и 23% – изобщо не са повлияни.