Статистиката: Жените в транспорта са само една четвърт и намаляват

Европа губи 370 млрд. евро годишно от неравенството в заетостта между половетe

Жените в транспорта са едва една четвърт и намаляват, това сочи статистиката. Данните бяха представени по време на Европейската транспортна федерация, представено на заключителната конференция по проекта „Жените в транспорта – обучение за стойностна заетост (EVE)”, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Темата за „Колективното трудово договаряне като инструмент за повишаване на равнопоставеността между жените и мъжете” беше представена от Виолета Иванова, изследовател от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ. Въпреки че равенството между мъже и жени е една от основните ценности в ЕС, все още има разлика в заетостта и заплащането при двата пола, в това число и в транспортния сектор, особено където няма ефективно колективно трудово договаряне, подчерта Виолета Иванова.

Заетостта при жените изостава от тази на мъжете с около 9-10 процентни пункта. При жените тя е 64.5%, а при мъжете мъжете – 75.6%. Според анализа обаче това води до влошаване на състоянието на пазара на труда, до загуба на трудов потенциал и квалифицирана работна сила, генерира се ръст на публичните разходи и разходи на домакинствата, пораждат се корпоративни загуби и пропуснати ползи. Според данни на Eurofound икономическата загуба вследствие на разликата в заетостта между половете възлиза на 370 милиарда евро годишно или 2.8% от БВП.

Транспортният сектор, който по традиция е доминиран от мъжете, жените заемат едва около една четвърт (22%) от работните места. При това през 2016 г. заетите в сектора като цяло нарастват  (+0.4%) в сравнение с 2008, но жените намаляват с 1.1%. В същото време данните показват, че жените в сектора са заети предимно на позиции в администрацията и в услугите, които са и съответно с по-ниско заплащане.

 

Графиките за разликата в заплащането между мъжете и жените в транспортния сектор говорят сами по себе си.

 

Дигитализацията на труда и т. нар. Четвърта индустриална революция  ще променят сериозно пазара на труда. „Старите“ работни места ще се заменят с „нови“ и за тях ще е необходима висока техническа подготовка. Очакванията на изследователите са едва 20% от жените ще намерят „нова“ работа в сравнение с мъжете. Това сочи Доклад на ITUC: Бъдещето на труда.

Виолета Иванова очерта и причините за по-ниското заплащане на жените.

 Във връзка с подобряване на заетостта през 2017 г.  ЕК  започна нова инициатива  NEW START, която да отговори на предизвикателствата пред работещите семейства при  съвместяването на професионалния и личния и семейния живот. В пакета от мерки са включени законодателни и незаконодателни инициативи, които насърчават инвестирането в хората и се дава възможност на работещите, особено жените, до равен достъп и пълноценно участие на пазара на труда. Сред мерките на ЕК е отпускът по бащинство  да бъде най-малко 10 работни дни около момента на раждане на детето, да се гарантира поне 4 месеца на родителски отпуск за отглеждане на дете, да се разреши 5-дневен отпуск годишно като обгрижващо лице, за да гледат тежко болни или зависими роднини. Обезщетението при всички тях да бъде поне платен поне толкова, колкото е размерът на обезщетението за болест.

Социалният диалог е пътят за постигане на напредък в равнопоставеността на работното място. Целта е повишаване на заетостта, подобряване на качеството на работните места и създаване на условия за кариерното развитие на жените в транспортния сектор.

Виолета Иванова представи и добрите практики в СТСБ и КНСБ. По думите й СТСБ последователно в годините отстоява успешно борбата за равнопоставеност между половете. КНСБ и СТСБ имат сериозен принос в напредъка на България по въпросите на равенството между половете – национално, отраслово и фирмено ниво.

Като приоритетни  мерки в процеса на колективното трудово договаряне за постигане на устойчива заетост в транспортния сектор, Виолета Иванова обобщи така:

  • Насърчаването на баланса работа – семейство – личен живот и по-благоприятното съчетаване на професионалното и личностно развитие:
  • Равнопоставеност на половете относно равно заплащане, условия на труд чрез прозрачни правила при формиране на структурата, факторите и системите на заплащане на половете на ниво
  • Равнопоставеността на мъжете и жените и еднакъв достъп до професия, кариерно развитие и при заемането на позиции в органите за вземане на решения чрез стимулиране участието на жените и развиването на потенциала им за издигане към по-високи постове. Създаване на политики за привличането и оказването на подкрепа на младите хора и жените в транспортния сектор.
  • Защита от дискриминация и насилие на работното място – сигурност при работа на смени.