СТСБ на работни посещения във Варна

На 2 и 3 ноември 2017 г. експертен екип на СТСБ в състав Даниела Златкова, изпълнителен секретар на федерацията и Антония Панайотова, експерт международно сътрудничество и гражданска авиация, осъществи среща със свои членове от СО на Летище Варна и „Градски транспорт“ ЕАД-Варна.

В рамките на събитието и последващото обучение по синдикална култура участниците от Летище Варна бяха запознати с дейността на СТСБ на национално, европейско и международно ниво. Предоставена им беше информация за моментното състояние, спецификите, тенденциите и перспективите за развитие на авиационния сектор. Представен беше и съвместният проект на Европейските социални партньори „Поддържане на социалния диалог в наземното обслужване“, в чийто управителен съвет СТСБ участва от квотата на Европейската транспортна федерация (ЕТФ).

Председателят на СО Петранка Шомова запозна своите членове с постъпило в рамките на колективното трудово договаряне предложение от страна на Работодателя. Срещата се съсредоточи върху разпалена дискусия по конкретни проблеми, свързани с условията на труд и заплащане. Ръководството на СО пое ангажимент да ги формулира и отнесе към мениджмънта с предложение да се мисли за общи стратегии за справяне. Проведе се принципно обсъждане на лостовете за въздействие, с които разполагат работниците и в тази връзка  експертите на СТСБ разясниха на участниците процедурата за осигуряване законосъобразността на всеки едни стачни действия при възникнали колективни трудови спорове.

Експертите на СТСБ благодариха на синдикалните членове за проявената активност при подкрепата на Европейската гражданска инициатива за справедлив транспорт и подчертаха, че тази кауза не бива да бъде кампанийна, а за нейното постигане са необходими постоянни усилия и активна работа от членовете по места, за да могат централите успешно да вършат работата си на международно ниво, а служителите с мощен колективен глас да отстояват своите искания пред работодателите.

След срещата екипът на СТСБ разгледа новия Учебен център на компанията, в който служителите се обучават по обновени програми, съобразени с изискванията и стандартите на IATA и EASA.

На следващия ден посещението продължи със заседание на работна група по КТД, в която чрез конферентна връзка участие взе и Атанас Физиев, председател на СО на СТСБ към Летище Бургас. Набелязани бяха действията на преговарящия екип за следващия тур от преговорите, който е обявен за 8 ноември 2017г. Формулирани бяха и идентифицираните в рамките на срещата с членовете проблеми, които да бъдат комуникирани към работодателя.

Експертите имаха възможност да посетят работни места и от първа ръка да се запознаят със специфичните им проблеми. Те посетиха служители от отдел „Пътническо обслужване“, разговаряха с водачи на перонна транспортна техника и с представители от отдел „Сигурност“.

СТСБ изказва сърдечна благодарност на своите членове на Летище Варна и на тяхното ръководство,  в лицето на председателя на СО Петранка Шомова и секретаря Манол Атанасов, за отличната подготовка  и  организация на посещението.

С тяхно съдействие Антония Панайотова осъществи среща със зам.- ръководителя на отдел „Наземно обслужване“ Борислав Стоянов, на която го запозна с междинните резултати от съвместният проект на Европейските социални партньори „Поддържане на социалния диалог в наземното обслужване“ и с предстоящите етапи по оценката на Директива 96/67/ЕО относно достъпа до пазара на наземни услуги в летищата на Общността.

По същото време Даниела Златкова проведе среща с председателя на СО на СТСБ към Градски транспорт Варна Павлинка Николова. На срещата бе обсъдена ситуацията, в която се намира диалогът между работниците и работодателя, както и множеството неразрешени проблеми, станали причина за започване на процедура по ЗУКТС.

Припомняме, че във връзка с нарушения социален диалог и неизпълнение на задължения на работодателя, произтичащи от действащия Колективен трудов договор и действащото трудово законодателство, на 12.10.2017г. към работодателя бяха отправени искания по чл.3, ал.2 от ЗУКТС. Към настоящия момент той упорито отказва да преговаря.

За обсъждане на проблемите, вземане на решение за преминаване в стачна готовност и придвижване на процедурата по ЗУКТС, на 24.10.2017 г. синдикалните членове към СТСБ-КНСБ, КТ „ПОДКРЕПА“ и СОТР „ПРОМЯНА“ проведоха събрание. Техните искания са:

– полагането на извънреден труд в предприятието, чрез т. нар. отнети почивки, да бъде преустановено незабавно.

– работодателят незабавно да осигури работно облекло за всички работници и служители.

– работодателят незабавно да представи информацията, изискана с писмо с вх. № ОС 011 от 07.07.2017 г. и да определи подходяща дата за започване на преговори по колективно договаряне на работната заплата.

– работодателят да разработи процедури за действие при прояви на тормоз и насилие на работното място.

– работодателят незабавно да определи състав на Комисия по трудоустрояване.

Повече от 400 работници вече подкрепиха подписката по време на събранието и след него. Продължаваме да очакваме макар и закъснялата реакция на ръководството на дружеството и оставаме в готовност за оказване на необходимата подкрепа.