СТСБ призовава за диалог и единна българска позиция за пакет “Мобилност”

Екатерина Йорданова прикани превозвачите да не блокират София на Възнесение, а да бъдат още по-настойчиви в преговорите

Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) подкрепи българската позиция по Пакет „Мобилност”. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова представи становището на съюза по време на международна конференция „Европейското бъдеще на транспорта в Централна и Източна Европа”, в която се състоя в София на 15 май и в която участваха над 400 представители на бранша. „Съюзът на транспортните синдикати в България  се противопоставя на всички опити да бъдат изтласкани българските транспортни работници от единния пазар на транспортни услуги, чрез предлагане на мерки за ограничаване на достъпа на български работодатели до този пазар”, заяви от трибуната председателят на СТСБ Екатерина Йорданова.

 “Считаме, че мерките, одобрени от Комитет „Заетост“ на ЕП, касаещи командироването на работници, почивките извън превозното средство и каботажните превози, биха направили сектор „Пътен транспорт” непривлекателен за работодателите от Източна Европа, като по този начин неминуемо биха накърнили интереса на българските транспортни работници, наети в него”, се подчертава в становището на СТСБ (пълният текст можете да видите по-долу). Екатерина Йорданова призова обаче присъстващите да премислят и да не блокират София на 17 май, когато е големият християнски празник Възнесение. „От опит знам, че с преговори и диалог се постигат повече и по-трайни резултати. Нека фокусът ни бъде изработването на единна българска позиция за Пакет „Мобилност”, която да бъдем подготвени заедно и убедително да отстояваме пред Европа.

„Благодаря на най-големия транспортен и национално представен синдикат в България за подкрепата, защото вече наистина всички сме обединени – бранша,  правителството и синдикатите”, заяви от трибуната  Ангел Траков, председател на УС на Съюз на международните превозвачи. Подкрепа за българската позиция изразиха и представители на транспортния сектор от Полша, Унгария, Румъния и Македония.

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, КАСАЕЩА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ (Т. НАР. ПАКЕТ „МОБИЛНОСТ”)

         Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) се противопоставя на всички опити да бъдат изтласкани българските транспортни работници от единния пазар на транспортни услуги, чрез предлагане на мерки за ограничаване на достъпа на български работодатели до този пазар. Считаме, че мерките, одобрени от Комитет „Заетост“ на ЕП, касаещи командироването на работници, почивките извън превозното средство и каботажните превози, биха направили сектор „Пътен транспорт” непривлекателен за работодателите от Източна Европа, като по този начин неминуемо биха накърнили интереса на българските транспортни работници, заети в този пазар.

         Не можем да подкрепим предложение за „завръщане у дома” на всеки три седмици, тъй като това ще коства на българските шофьори да пътуват понякога на повече от 2000 км, за да стигнат до мястото си на пребиваване. Тази идея би направила сектора напълно непривлекателен за българските работодатели и шофьори, което, в крайна сметка, би довело и до загуба на настоящите работни места.

         Не по-различно стои въпросът за задължаването на водачите на товарни камиони да използват седмичната си почивка извън превозното средство. Съгласно чл. 4, буква „е“ от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, „почивка“ означава всеки непрекъснат период, през който водачът може свободно да разполага със своето време. Лишаването на водача от възможността да прекарва седмичната си почивка където пожелае, в  т. ч.  и в превозното средство, би означавало лишаване на този същия от правото да разполага със свободно си време за почивка. СТСБ не подкрепя и предложението, касаещо каботажните превози. Предложената мярка – 48 часа вътрешни превози, последвани от 7 дни забрана за каботаж, освен че би създала невъзможност за адекватно планиране на транспортните операции, пряко противоречи на принципа на свободно движение на стоки и услуги, залегнал в основите на Единния пазар.

         СТСБ изразява подкрепа към позицията на българската държава към 08.05.2018 г., по гореизложените проблеми, като призовава Членовете на Комитета по транспорт и Членовете на Европейския парламент да се въздържат от нарушение на основни принципи на ЕС и европейското частно право и да не приемат мерките в пакет „Мобилност“, по отношение на които изразяваме настоящите резерви.

         В допълнение, не подкрепяме внесените предложения за промени на времето за шофиране и почивка в Регламент (ЕО) 561/2006). Вместо това, предлагаме минималната междудневна почивка от 9 часа да се увеличи на поне 11 часа, което според нас би било от изключителна полза и за безопасността по пътищата. Считаме, че 9 часа са крайно недостатъчни за сън, храна, лична хигиена и минимално време, с което шофьора да разполага по свое усмотрение с цел възстановяване от работата.

         За осигуряването на нормална почивка на шофьорите на камиони е редно да се използват охраняеми бази или паркинги със съответните места за санитарни възли, за лична хигиена, хранене и настаняване. Затова считаме за необходимо да се внесат изисквания към всички държави-членки на ЕС да разполагат с достатъчно охраняеми паркинги за товарни автомобили, осигуряващи условия за достойна почивка.

         Считаме за справедливо и подкрепяме заплащането  на  шофьорите да е според установените минимални стандарти на страна, в която преобладаващо се извършва превозна дейност. Известно е, че българските шофьори биват назначавани на договор с минимално заплащане/равно на МРЗ или МОД за съответната икономическа дейност и група професия. Най-висок процент от заплащането на международните шофьори към настоящия момент се формира от командировъчните. Ще подчертаем, че в  редки случаи, но все пак се случва, да не биват изплащани командировъчни. Така, приносът на бранша към ДОО е минимален. В крайна сметка шофьорите са ощетени, тъй като получават ниски пенсии впоследствие, както и минимални обезщетения при безработица, болест и др.

         По тази причина, наред с необходимостта от повишаване на основните работни заплати на шофьорите в страната на произход, смятаме за важно и заплащането според минималните ставки на съответната страна, в която преобладаващо се оперира, което би повишило и осигурителния доход.

           Като първа стъпка в тази посока намираме за необходимо да започнат сериозни дискусии между европейските социални партньори в рамките на дейностите от европейския Пакет за мобилност за установяване на единна за сектора европейска минимална работна заплата.

         СТСБ заявява своята  готовност да работи  за повишаваща  конвергенция на заплатите в транспортния сектор, в т. ч. и в автомобилния транспорт. Подкрепяме изцяло предложението на Европейската транспортна федерация (ETF) за задължително въвеждане на интелигентен тахограф във всички превозни средства, което ще спомогне за коректното отчитане на работното време и елиминиране на възможността за манипулиране на данните.

         Считаме, че е от особена важност предприемането от държавите-членки на по-активни и адекватни мерки за борба с т. нар. фирми „пощенски кутии”.