Заключителна конференция по проекта “Социални условия в градския транспорт“

IMG_20160531_085811

Социалните условия трябва да се развиват както през колективното договаряне, така и през официалните социални политики и двете трябва да вървят успоредно – това стана ясно от изказването на представителката на ЕК Зигрид Каспар на заключителната конференция по проекта на европейските социални партньори „Социалните условия в градския транспорт“. Тя се проведе в Брюксел на 31.05. т.г. и на нея от страна на СТСБ присъстваха синдикални лидери от четирите столични дружества – ЦГМ, „Столичен електротранспорт“, „Столичен автотранспорт“ и „Метрополитен“ – Б.Данчев, Е.Иванова, Н.Найденов и Т.Пачкова.

На конференцията бе представено проведеното в рамките на проекта проучване, както и примери от Германия, Франция, Австрия и България. Мила Николова, експерт от СТСБ, представи накратко столичния градски транспорт, продуктивния социален диалог със Столична община и даде като пример за добра практика колективното договаряне в „Метрополитен“ ЕАД. Бе подчертано обаче, че в национален план договаряне съществува на практика само в общинските предприятия, макар да няма официална статистика по този въпрос. Затова запазването на общинските дружества е условие за наличието на социален диалог на ниво предприятие и съответно за развитие на социалните стандарти. Синдикатите също така са гарант за спазването на трудовото законодателство на работното място и оттам – за предотвратяване на нелоялната конкуренция в сектора. Бе подчертана огромната заслуга на столична община и столичния общински съвет в това отношение и тяхната роля като разумен, далновиден и отговорен социален партньор.

Проучването и конкретните примери също така показаха, че различните общини по различен начин решават въпроса за организацията на градския транспорт – чрез директно възлагане на вътрешен оператор или чрез тръжна процедура за отдаване на услугата по силата на Регламент 1370. Налага се изводът обаче, че макар тръжните процедури да са зачестили, особено при автобусния транспорт, все още залагането на социални критерии и изисквания при тръжна процедура не е масова практика. Затова ролята на колективното договаряне, особено на секторно ниво, е важна за определянето на социалните условия и придобивки – дори в случаите на директно прехвърляне на персонала. Процедурите по прилагане на регламента следва да бъдат усъвършенствани, за да не се допуска социален дъмпинг (влошаване на условията на труд) независимо от характера на оператора – публичен или частен. Това трябва да бъде част от т.нар. «социален стълб», който е на дневен ред на европейско ниво. Задачата на социалните партньори е да продължат да работят заедно, за да посрещнат новите предизвикателства и да предоставят все по-качествена услуга, осигурявайки и качествена заетост. Важно е те да получат и политическа подкрепа за своите усилия.

Такава подкрепа на европейско ниво според СТСБ следва да получи и секторния социален диалог там, където той е най-труден – в страните от Централна и Източна Европа.