108-та Конференция на ILO прие Конвенция и Препоръка за елиминиране на насилието в света на труда

По случай своята 100-годишнина, Международната организация на труда прие първата конвенция, регулираща правата на работниците и през следващите 100 години

От 10 до 21 юни 2019 г. в Женева се състоя 108-та конференция на Международната организация на труда (ILO) – най-авторитетният тристранен орган, в който са представени правителства, синдикати и работодатели от всички страни-членки на ООН. В последния ден на своята работа, Конференцията прие в пленарна зала исторически документ, който най-после регламентира проблема с насилието на работното място, под формата на Конвенция 190, придружена от Препоръка и резолюция. СТСБ и синдикатите от цял свят лобираха и работиха за постигането на този инструмент в продължение на 7 години, а председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, е сред създателите на новата Конвенция.

Конвенция 190 е първата нова конвенция на ILO, приета от 2011 г. насам и първият международен стандарт, пряко адресиращ насилието и тормоза в света на трудa. Тя дава ясни дефиниции на понятието „насилие и тормоз в света на труда“, и определя точно докъде се простира понятието „работно място“, като разширява обхвата на общоприетата тясна формулировка в смисъл на обект, където се извършва трудовата дейност, за да покрие и всички аспекти и места, свързани с тази дейност.

Конвенцията постулира като фундаментално правото на всеки да работи в среда, свободна от насилие и тормоз, включително и насилие, основано на пола. За целта правителствата и работодателите ще трябва да предприемат конкретни мерки, гарантиращи защита на работниците от насилие и тормоз, като се отделя особено внимание на жените. Препоръката, придружаваща Конвенцията, съдържа насоки и съвети за новите инструменти и политики, чрез които правителства и работодатели да гарантират превенцията и елиминирането на насилието и тормоза на работното място.

Това, което започна преди 7 години като женска инициатива и адресираше проблема с насилието над жените, прерасна във всеобхватен правен инструмент, който дава широка защита на всички трудещи се във всички форми на заетост, без да ги дискриминира по какъвто и да било признак.
Голямо постижение за жените лидери от българските, европейските и световни синдикати е фактът, че проблемът с домашното насилие и връзката му с работното място, бяха включени в обхвата на Конвенцията.“ – коментира председателят на СТСБ, която бе лично ангажирана с каузата, и като член на Комисията по изработване текста на Конвенцията, участва във всички заседания и преговори по спорните текстове по време на 107-та Конференция на ILO в Женева през 2018 г. и тазгодишната 108-ма Конференция.

Как стигнахме дотук?

Започнахме с мечтата за какъвто и да е инструмент на ILO за преодоляване насилието над жени на работното място. Постигнахме Конвенция, придружена и с Препоръка за елиминиране на насилието и тормоза в света на труда.“ – обясни Екатерина Йорданова

На тази кауза СТСБ и лично председателят ѝ посветиха точно 10 години последователни усилия. Първата стъпка в България беше направена през 2009 г., когато СТСБ подписа споразумение с кмета на София Йорданка Фандъкова за съвместни действия за борба с насилието над жени на работното място в столичните компании за градски транспорт. По това време ООН отбелязваше 10-годишнината от обявяването на 25 ноември за международен ден за борба с насилието над жени и беше призовал всички местни власти да обърнат сериозно внимание на проблема. По този повод СТСБ се обърна към новоизбрания кмет на София по онова време с инициативата за споразумение. Последваха редица подобни споразумения с кметовете на общините Варна, Бургас, Габрово; с компаниите за градски транспорт в големите градове; с ръководствата на БДЖ; Летище София, Пристанище Варна и др.

Паралелно с това вървяха и кампании за информиране на обществеността с проблема за насилието в транспорта, като най-дългогодишната и мащабна кампания е „Заклех се“ на Младежкия комитет на Съюза, подкрепена от видни български творци и артисти като актрисата Искра Радева и основателят на Ансамбъл ‚Българе“ хореографът Христо Димитров.

Между 2009 и 2018 г. поне 2 пъти в годината – на 8 март и на 25 ноември – СТСБ е лансирал собствени инициативи за превенция и елиминиране на насилието на работното място и е подкрепял последователно кампаниите на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), Международната транспортна федерация (ITF) и Европейската транспортна федерация (ETF).

През 2013 г. председателят на СТСБ и член на Управителния съвет на ITF, постави темата пред ръководствата на всички синдикати, членуващи във федерацията и представляващи близо 18 млн. транспортни работници от цял свят и всички транспортни сектори.

През същата година стартира и инициативата на ITUC за създаване на Конвенция, специално посветена на насилието над жени на работното място, тъй като темата не беше достатъчно ясно и конкретно адресирана от съществуващите към момента правни инструменти на ILO. СТСБ подкрепя кампанията на ITUC с последователни усилия от самото й начало.

През 2016-2017 г. Женският комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) стартира своя проект „Сигурност у дома, сигурност на работното място“. Той обхвана 11 страни от ЕС, сред които и България. Насилието над жени на работното място и проявите на домашно насилие с цялото им отражение върху трудовия живот бяха двете основни насоки, върху които се фокусира изследването по проекта. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, по това време вицепрезидент на Женския комитет на ETUC, беше в ръководството на проекта, който направи широк обзор на законодателната рамка и практиките за борба с насилието на работното място в 11-те държави.

Този проект, както и допълнително лансираното по същото време проучване на Женския комитет на ETF за насилието над жени на работното място, не само даде реална представа за размерите на проблема в транспортния сектор, но и предостави конкретни примери и цитати от личните истории на редица жени транспортни работници.

През 2018 г. стартира практическата работа по създаването на Конвенция на МОТ. Председателят на СТСБ Екатерина Йорданова стана член на Комисията за изработване текста на Конвенцията и участва във всички заседания и преговори по спорните текстове по време на 107-та Конференция на ILO в Женева през 2018 г. и тазгодишната 108-ма Конференция.

И проучването на ETF, и финалният доклад на проекта „Сигурност у дома, сигурност на работното място“ на ETUC бяха широко използвани по време на преговорите за оформяне текстовете на бъдещата Конвенция през 2018-2019 г., като приведоха солидни и неоспорими доказателства и аргументи за тезите на синдикатите, и направиха работата на преговорните екипи качествена и професионална.

Стивън Котън, генерален секретар на ITF (вляво на снимката) коментира: „Огромен е приносът, който жените лидери в ITF изиграха – както на експертно, така и на лидерско ниво. Сред тях се открои лидерската роля на Екатерина Йорданова за сближаване позициите на европейските правителства и обединяване на глобални и национални синдикати.“

Какво следва оттук нататък?

Ратифициране на Конвенцията и преговори с работодателите по места за въвеждане на реални политики за превенция и елиминиране на насилието и тормоза

Екатерина Йорданова: “Следващата голяма стъпка, която ни предстои, е ратифицирането на Конвенцията от възможно най-голям брой държави, като амбицията ни е България отново да бъде сред първите. Още през 2018 г., по време на българското председателство на съвета на ЕС, правителството ни изигра водеща роля при формирането на единна европейска позиция по време на преговорите по текстовете на конвенцията в Женева. Смятам, че за държавата ни е въпрос на престиж и занапред да бъде сред първите, които показват посоката, в която да се развиват отношенията в света на труда през 21 век. Лично за мен би било голяма награда, ако на 6 декември 2020 г., когато България ще отбележи своята 100-годишнина в МОТ, Конвенцията вече се прилага на практика на територията на нашата страна.“