Връзки

Конфедерация на независимите синдикати в България

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Изпълнителна агенция Железопътна администрация

Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация

Изпълнителна агенция Морска администрация

Изпълнителна агенция Пристанищна администрация

Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав

Министерство на труда и социалната политика

Агенция по заетостта

Агенция за социално подпомагане

Изпълнителна агенция Главна агенция по труда

Фонд Условия на труд

Национален институт за помиряване и арбитраж

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Национален статистически институт

Международна Федерация на транспортните работници

Европейска Федерация на транспортните работници

Европейска Конфедерация на профсъюзите

Международна Конфедерация на профсъюзите

Европейски институт на профсъюзите

Европейска Комисия