МТФ публикува набор от препоръки за гарантиране безопасността на летищните работници и пътниците

Авиацията и летищата са фундаментално обществено благо за икономическото развитие, търговията, мобилността и за хората. Добрите и безопасни условия на труд на летищата и сигурните работни места са от полза за всички транспортни работници и пътници. Възстановяването на доверието на пътниците и пазара изисква глобална, координирана стратегия по въпросите на здравето и сигурността, за справяне с COVID-19 на летищата, включително стандартизирани мерки и достатъчен ресурс за изпълнение. Работниците, обединени в синдикати, са най-ефективният съществуващ механизъм за контрол и изпълнение на здравните стандарти, както и на тези, свързани със сигурността.

Пандемията COVID-19 открои още по-ясно проблемите, с които летищните работници се сблъскват в последните години. Това са фрагментацията на индустрията, договорите с подизпълнителите и аутсорсинга на труда на временни работници. В резултат на кризата, мнозина работници загубиха своята прехрана, без обезщетение след уволнение, независимо колко дълго са били служители на летище.

Съществуващите на летищата бизнес и работодателски модели вече отдавна не отговарят на потребностите на работниците, нито на тези на пътниците.

Подизпълнителите възпрепятстват необходимото изпълнение и оценка на здравните мерки и мерките за сигурност в нужната по време на кризата, както и след излизането от нея, степен. Преди да се качат на борда, пътниците ще продължават да преминават през летища с няколко пункта на човешки контакт – от входа, през проверките за сигурност, до качването на самолета. И работниците и пасажерите имат нужда да се уверят, че са взети адекватни предпазни мерки от всички доставчици на услуги, включително от страна на подизпълнителите.

Възстановяването на доверието на пътниците и пазара изисква глобална, координирана стратегия по въпросите на здравето и сигурността, за справяне с COVID-19 на летищата, вкл. стандартизирани мерки и достатъчен ресурс за изпълнение. Работниците и синдикатите, които ги обединяват, са най-ефективният съществуващ механизъм за мониторинг и изпълнение на здравните стандарти, както и на тези, свързани със сигурността.

Авиацията и летищата трябва да бъдат признати като основно обществено благо за икономическото развитие, търговията, мобилността и за хората. Това изисква строги правителствени регулации и надзор, планиране, инвестиране и, където е уместно, публична собственост.

Летищата свързват регионалните, националните и международните пазари, и са от решаващо значение за икономическото развитие. Пандемията COVID-19 се очаква да има по-сериозни последствия за по-малките летища. Икономическите щети за тях неизбежно ще окажат негативно влияние върху отдалечените и уязвими общности, които разчитат на такива летища не само за икономическо развитие, но също и за услуги от първостепенно значение, като например достъп до спешна помощ по въздух. Всяка задължителна инвестиция, която ще защитава тези летища в бъдеще като важни регионални центрове, трябва да бъде обусловена от нуждата да се осигури добра работа и стабилност за работниците.

Лидерство от страна правителствата, изградено въз основа на тясно сътрудничество с работодателите и синдикатите, е единственото решение на това предизвикателство. МТФ призовава правителствата, летищните власти и работодателите да водят преговори със синдикатите за:

Гарантиране здравето и сигурността на летищните работници и пътниците

 1. Признаване на максималната отговорност на работодателите към здравето, сигурността и благосъстоянието на всички работници, както и признаването на COVID-19 за професионално заболяване;
 2. Гарантиране осигуряването на подходящо и отговарящото на нуждите на пола лично предпазно облекло за работници и пътници, в уверение на това, че работниците са адекватно защитени от инфекция, в частност изложените на непрекъсната работа с хора; носенето на предпазни маски да стане задължително за всеки, който влиза на летище;
 3. Осигуряване на достъп до безплатно здравеопазване и медицинско тестване, лечение, обучение, оборудване и съоръжения за обучаване на всички работници;
 4. Гарантирано заплащане при отсъствие от работа, под формата на болничен или платен отпуск, считано от първия ден на отсъствието, за всички работници, потенциално заплашени от заразяване или вече заразени с COVID-19, както и за работници, със задължение за грижа за близки;

Защитата на правата на работниците като гаранция за сигурността на пътниците

5. Зачитане на Конвенциите на Международната организация на труда (МОТ) за свободата на сдружаване, колективното договаряне, принудителния труд, дискриминацията и професионалното здраве и сигурност – за всички работници

 1. Идентифициране на заплахи и нови видове натиск върху здраве, правата и благосъстоянието на работниците; да се развие и допълни отзвукът на работното място, вкл. протоколите за социално дистанциране;
 2. Гарантиране на това, че има адекватни и сигурни средства за работниците, чрез които те могат да докладват за рискове на работното място, както и за такива, свързани със здравето и сигурността, без заплаха от санкции или уволнения;
 3. Спазване правото на оттегляне от работна ситуация, която представлява непосредствена и сериозна опасност за работещите или за живота на тяхното семейство или здраве, без страх от репресивни мерки;

Защита на заплащане, условия и работни места 

 1. Прекратяване на несигурните и нестандартни форми на работа на летищата и веригите за доставки с цел защита на здравето, сигурността и благосъстоянието на работници и пътниците; да се договори мораториум върху всички съкращения;
 2. Подобряване на системата за планиране на работни дни и часове с цел защита на работните места, здравето и сигурността на работниците; да бъдат взети под внимание задълженията за полагане на грижи за близки;
 3. Оценка на съществуващи работни практики в диалог със синдикатите и изменения там, където се налага, за да се минимизира контакта между работници и пътници;
 4. Признаване на ключовата роля на летищните работници и въвеждане на компенсации и бонуси, вкл. достъп до компенсация в случай на нараняване или смърт;

Изграждане на икономическа и финансова устойчивост

 1. Поддръжка на оперативния статут на летищата по време на кризата, за да се осигури сигурно и ефикасно възстановяване на индустрията при излизане от кризата;
 2. Признаване ключовата роля на летищата като обществено и икономическо благо, в частност в малките и отдалечени общности, които разчитат на летищата за своето икономическо и социално развитие;
 3. Редуциране на подизпълнителските договори и аутсорсинга на летищните услуги и работни места и, където е подходящо да бъде възложена на летищните власти директно да менажират и/или наемат целия летищен състав;
 4. Консултиране на синдикатите по всички нови технологични развития, възникващи от COVID-19 и осигуряване на справедлив преход с равен достъп и възможности за жените;
 5. Гарантиране устойчивостта на публичните финансови помощи и подкрепа за работодателите на летищата;


Сътрудничество за гарантиране на лидерство и отговорност

 1. Основаване на тристранни летищни комитети по здравето и сигурността с представителство на жени и млади работници в тях, с цел да бъде гарантирано, че здравните стандарти и мерки, както и тези за сигурност, са разбрани от работниците, мониторирани, влезли в сила и оценени;
 2. Съвместна работа с Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) за договаряне на световни, координирани стандарти за сигурност и здраве, и стратегии за летища и авиация, в сътрудничество със съответните тристранни летищни комитети, авиолинии и синдикати.

Тези мерки трябва да засягат всички летищни работници, независимо от тяхната длъжностна характеристика, договорно отношение и статут на трудова заетост.

Правителството и работодателите трябва да се ангажират с ITF и синдикатите, чрез ICAO, като подходящ форум за координиране на международен отговор на кризата и да подготвят индустрията за възстановяването на световната икономика.