Първи семинар по проекта „Справедлива авиация за всички“ на ЕТФ

От 13 до15 септември в Талин, Естония се проведе първият семинар по проекта „Справедлива авиация за всички“, посветен на европейската и международната регулаторна рамка относно социалните права и стандартите за трудова заетост в авиацията. В него взеха участие активисти от цяла Европа. Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ) изпрати двама свои експерти за обучението – Антония Панайотова и Елица Бикова.

Този двугодишен проект на Европейската транспортна федерация (ЕТФ), с финансовата подкрепа на ЕС, е насочен към изграждане на капацитет и обучение на представителите на работниците, насочено към по-добро разбиране на настоящата регулаторна рамка с цел представяне на конкретни, в това число и законодателни, предложения пред институциите на ЕС, държавите-членки и другите заинтересовани страни. В рамките на подготовката за основните събития по проекта ще се извърши изследване от външен консултант по регулаторната рамка на европейската и международната авиация, със специален акцент върху социалните права и трудовите стандарти, като се вземе предвид законодателството на равнище ЕС, както и стандартите на Международната организация на труда (МОТ) и Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

Основните събития в проекта са три семинара за европейската и международната регулаторна рамка относно социалните права и стандартите за трудова заетост в авиацията, както и за силните страни, пропуски и законодателни празноти. Третият семинар на проекта ще се състои във Варна, България през юни 2018г. Проектът ще завърши през ноември 2018 г. с финална конференция „Справедлива авиация за всички“.

СТСБ е представен в Управителния съвет на проекта от Антония Панайотова, експерт „Международно сътрудничество“  и вицепрезидент на секция „Гражданска авиация“ на ЕТФ.