Екатерина Йорданова: Борбата с бедността минава през икономическото равенство между жените и мъжете

Председателят на СТСБ участва в Националната конференция на КНСБ по доходите и акцентира върху бавния напредък в политиките по равенство

Председателят на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) Екатерина Йорданова, която е и вицепрезидент на Женския комитет на ЕКП, участва в Националната конференция за заплащането на труда и правата на трудещите се на КНСБ, която се проведе във Военния клуб на 1 май. Тя представи темата за разликите в заплащането между мъжете и жените и как те се отразяват на икономическа независимост на жените.

„Представям тази тема, защото предишният конгрес на КНСБ ме изпрати в ЕКП да представлявам жените и да защитавам политиките за равенство. Заставам днес пред вас, за да очертая напредъка в работата по проблемите на равенството, както на национално, така и на европейско и световно ново”, обясни Екатерина Йорданова.

„Въпреки че според  ООН съществува тенденция към по-голяма равнопоставеност в обществата и на пазарите на труда, напредъкът в премахването на неравенството е твърде бавен”, коментира председателят на СТСБ, позовавайки се на Индекса за равенство между половете на едноименния Европейски институт (EIGE). От него е видно, че на европейско и особено на национално ниво, съществува огромна пропаст по отношение на икономическата независимост на жените. От нейната презентация стана ясно, че бариерите пред икономическата независимост на жените са редица, сложни и преплитащи. Една от тях е половото неравенство в работната сила. Според изследване на ЕК от 2014 г. равнището на заетост на възраст между 15 и 64 години е 59,6% за жените и 70,1% за мъжете. Делът на мъжете в работната сила на България е 59.9%, а при жените той е 48.3%. Полово неравенство в лидерството, т. нар. стъклен таван, продължава да създава пречки пред реализацията на жените. Според последните данни мениджърските и надзорни длъжности са преобладаващо заети от мъже –  от заемащите ръководен пост в ЕС 11% са жени, а 89% – мъже. Сред изпълнителните директори жените са едва 4%, което показва, че обратно на стъкления таван или стена, които възпрепятстват кариерата на жените,  стъкленият асансьор отвежда мъжете с предимство на горните етажи.

Като бариера за постигане на икономическа независимост на жените е професионална сегрегация – наличието на “мъжки” и “женски” професии. В някои сектори и професии преобладават или работят предимно жени. В тези професии се предлагат по-ниски възнаграждения спрямо извършваните предимно от мъже, дори когато е необходимо същото ниво на опит и образование. По последни данни разликата в заплащането между мъже и жени за България е 14,2% при 16,7% за ЕС. „В никакъв случай не бива да се радваме, че в България процентът е по-нисък – той просто не бива да съществува”, заяви Екатерина Йорданова. Тъй като жените печелят по-малко през живота си, те получават и по-ниски обезщетения и разликата между в размера на пенсиите им може да достигне до 39%. Като следствие, жените в напреднала възраст са по-застрашени от изолация и бедност.

Екатерина Йорданова припомни, че борбата с неравенството между половете остава основен приоритет на ЕКП и на международните организации. Защото икономическата независимост на жените и премахването на разликата в заплащането, ще допринесе за създаването на справедливост и равноправие, намаляването на бедността, постигането на положителна работна среда и мотивация, пълноценното използване на талантите и възможностите на двата пола, ще подобри конкурентоспособността на компаниите и ще доведе до икономически растеж.

„Децата ни се раждат с равни възможности, но очакванията за образователното и професионалното развитие на момичетата и момчетата са различни. След като порасне, момчето ще получава по-висока заплата от момичето. Да променим тази несправедливост!“, призова Екатерина Йорданова участниците в конференцията.