Европейските социални партньори насърчават устойчивата градска мобилност

На 14 март 2016г. Европейската федерация на транспортните работници (ETF) и Международната асоциация за обществен транспорт (UITP) подписаха съвместна декларация за насърчаване на устойчива градска мобилност в Европа и качествени условията на труд в сферата на градския транспорт.

Със своята декларация, европейските социални партньори от градския транспорт се обединиха около следната позиция:

  • Развитието на обществения транспорт е от съществено значение за справяне с множеството предизвикателства, пред които са изправени все по-разширяващите се градски райони, в които живе по-голямата част от европейското население.
  • Общественият транспорт допринася за привлекателността на градовете чрез привличане на таланти (компаниите смятат качеството на транспортните връзки за един от най-важните фактори за избор на бизнес локации в Европа), предоставяне на възможности за изграждане на умения и предлагане на работни места.
  • Качеството на услугата на градския транспорт е ключов аспект за привличане и задържане на нейните потребители. Работниците и служителите са важен фактор, който допринася за успеха на всяка компания. В тази връзка, качеството на работната среда, мотивираният, добре обучен и достойно възнаграден персонал, са от съществено значение за предоставянето на качествени услуги.
  • Интензификацията на работата, задръстванията (влошено здраве), безопасността (произшествия) и сигурността (агресия към работещите) са елементи, които застрашават работната среда и по този начин на привлекателността на сектора, включително за млади работници или жени.

ЕТF и UITP призовават европейските институции да приемат за свой приоритет развитието на устойчива градска мобилност и да подкрепят преминаването към по-чист, по-ефективен, по-безопасен масов обществен транспорт.

Общественият транспорт трябва да бъде неразделна част от всяка програма за развитие на градовете и на местните власти следва да бъде дадена възможност успешно да изпълняват интегрирани градски стратегии, които обхващат обществения транспорт, но също и политиките по жилищно настаняване, образование, култура, туризъм и заетост.

В този контекст, UITP и ETF подчертават отговорността на всички равнища на управление, включително и на европейско ниво, за гарантиране на качестен обществен транспорт, а по този начин и качествени условия на труд, осигуряване на подходящо финансиране, както и по-тясно сътрудничество между работодателите, работниците и синдикатите с цел постигане на общите цели.