Световните Синдикати призовават: подкрепете ролята на МОТ!

Отворено писмо до страните-членки на ООН, 61-ва сесия на Комисията на ООН за статута на жените (CSW) Икономическо овластяване на жените в променящата се работна среда”, 13-24 март 2017г., Ню Йорк

23 март 2017г.

Комисията на ООН за статута на жените (CSW) е функционираща комисия на Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) и е основният световен междуправителствен орган, посветен изключително на насърчаването на равенството между половете и овластяването на жените. CSW се свиква ежегодно под егидата на Организацията на ООН за равенство между половете и овластяването на жените (ООН Жени). Договорените резултати от срещата са известни като „постигнатите заключения“. 

Темата на тазгодишното издание на CSW е Икономическото овластяване на жените в променящата се работна среда.

Глобалните Синдикати и гражданското общество приветстваха тясното сътрудничество между ООН Жени и Международната организация на труда (МОТ), преди и по време на CSW 61.

МОТ и ООН Жени си сътрудничиха тясно в разработването на експертни материали за информиране и подпомагане на правителствата по време на сесията и по време на преговорите за приемането на постигнатите заключения. В безпрецедентен ход, в централата на МОТ в Женева се състоя срещата на експерти от CSW, чийто доклад послужи за информиране за доклада на Генералния секретар до CSW.

Това сътрудничество между ООН Жени и Международната организация на труда е отличен пример за сътрудничество между агенциите на ООН, за каквото призовават държавите-членки, с цел да се постигне една по-последователна, ефективна и ефикасна система на ООН.

Ние сме шокирани от поведението на някои държави-членки на ООН, включително и на МОТ, насочено към премахване от проектите на постигнатите заключения на всички препратки към конвенциите и препоръките на МОТ – включително и на самата МОТ като компетентната агенция за мониторинг и проследяване на постигнатите заключения. По отношение на осемте основни конвенции на МОТ, същите тези държави-членки са приели заложените в тях стандарти по силата на членството си в МОТ. Достойният труд е в основата на икономическото овластяване на жените. МОТ е пазител на програмата за достоен труд.

Позицията на тези държави-участнички в CSW61 е неразбираема, неоснователна и неискрена. Ето защо, ние призоваваме за подкрепата на всички правителства, които желаят CSW61 да има реален принос за изпълнението на Целите за устойчиво развитие (по-специално цели 5 и 8) и развитието на икономическите и социалните права на жените, чрез по-последователна и ефективна система на ООН. Ние настояваме да се запази позоваването на специфични конвенции на МОТ и Декларацията на МОТ за основните принципи и права на работното място (1998г.), както и на необходимостта от продължаване на сътрудничеството между ООН Жени и МОТ в проследяването на постигнатите заключения.

Световните Синдикати представляват 72 милиона работещи жени от цял свят и участват в 61-та сесия на Комисията по статута на жените (CSW) със синдикална делегация, включваща представители на:

 • Международната Конфедерация на труда (ITUC)

 • Международната федерация на транспортните работници (ITF)

 • Международната федерация на образованието (EI)

 • Международната федерация на домашните работници (IDWF)

 • Международната федерация на журналистите (IFJ)

 • Международната федерация на обществените услуги (PSI)

Изявление на Световните Синдикати: Подкрепете включването и запазването на пълната и съществена роля на МОТ, особено функцията й на мониторинг и контрол по прилагането, в Заключителния Документ на 61-та сесия на Комисията по статута на жените (CSW)

21 март 2017г.

В хода на провеждащата се в момента 61-ва сесия на Комисията по статута на жените към ООН (UNCSW), държавите-членки на Комисията водят преговори по текста на Заключителния Документ по приоритетната за тази година тема ‘Икономическо овластяване на жените в променящата се работна среда’. Глобалните синдикати са потресени и осъждат факта, че въпреки споменаването на Международната Организация на Труда (МОТ) в първоначалния проект на Заключителния Документ, в последната обсъждана версия на документа от 20 март ключовата роля на МОТ за мониторинг и контрол на прилагането на Заключителния Документ е премахната, заедно с препратките към конкретни конвенции на МОТ и Декларацията за базовите принципи и права на работното място (1998г.)

Това омаловажаване, размиване и премахване ролята на МОТ е в разрез с поетия от CSW ангажимент да работи за икономическото овластяване на жените. Това е ретроградна стъпка назад, която лишава жените и трудещите се от защита на правата им и гаранция за съблюдаването на минимални стандарти на работното място.

Призоваваме всички синдикати, трудещи се и широката общественост незабавно да влязат в контакт със своите правителства и да лобират пред тях за отхвърляне на тази назадничава политика и за повторното включване и запазване на пълната и съществена роля на МОТ в Заключителния Документ на 61-та сесия на Комисията по статута на жените (CSW), особено функцията й на мониторинг и контрол по прилагането на Документа.

Призоваваме и всички правителства и делегациии, участващи в 61-та сесия на Комисията по статута на жените (CSW), да постъпят правилно и да утвърдят отново правата на жените и трудещите се чрез гарантиране на минимални стандарти на работното място. Съблюдаването на ключовите трудови стандарти – така, както са определени в Декларацията за базовите принципи и права на работното място; на правото на достоен труд, и на трудовите и синдикални права, е от решаващо значение за гарантирането на икономическо овластяване на жените, на тяхното човешко достойнство и техните човешки права.

Световните Синдикати представляват 72 милиона работещи жени от цял свят и участват в 61-та сесия на Комисията по статута на жените (CSW) със синдикална делегация, включваща представители на:

 • Международната Конфедерация на труда (ITUC)
 • Международната федерация на транспортните работници (ITF)
 • Международната федерация на образованието (EI)
 • Международната федерация на домашните работници (IDWF)
 • Международната федерация на журналистите (IFJ)
 • Международната федерация на обществените услуги (PSI)