Още за социалните условия в европейския градски транспорт

DSC05533На 27 и 28 януари във Франкфурт на Майн, Германия, се проведе третият и последен семинар по проекта на европейските социални партньори „Социални условия в градския транспорт“. Началото му бе поставено със семинара в София, а приключването му се очаква да бъде с конференция през май. На семинара от СТСБ присъстваха Никола Русатев, заместник – секторен представител за градски транспорт в Младежкия комитет на СТСБ и Мила Николова, експерт.


Тема на семинара бяха процедурите по възлагане на обществени услуги от страна на местните власти. Бе отбелязано, че тръжните процедури са засилваща се тенденция. Бяха представени редица примери от Германия, Холандия, Австрия, Великобритания и Италия. Те дадоха идея за широкия спектър от възможни решения за прилагането на Директива 1370/2007 съобразно местните условия. Също така в контекста на проучването по проекта бяха изведени и някои добри практики като: познаване нуждите на пазара; ясна преценка за критериите за качество; ясното им формулиране при тръжната процедура; избор на принципа не най-ниска, а „най-добра цена“ (съотношение разходи/ползи). Налага се също изводът, че дори при трансфер на персонала в повечето случаи социалните придобивки след трансфера могат да отбележат спад, особено при концесия и аутсорсинг. Колективното договаряне е важно условие за тяхното запазване.
Този семинар, както и коментарите на присъстващите, ще послужат за финалния доклад по проекта, който ще бъде представен на заключителната конференция.