Ще ратифицира ли България Конвенция № 188 на МОТ за условията на труд в рибарския сектор

На 28 януари СТСБ бе домакин на среща между европейските социални партньори в областта на рибарството – Европейската транспортна федерация /ЕТФ/ и Европеш, с експерти от  три български ведомства – Министерството на труда и социалната политика /МТСП/, Министерствто на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, Министерството на земеделието и храните /МЗХ/, представители на Международната транспортна федерация /МТФ/ и на най-голямата българска рибарска асоциация БГ ФИШ.   Почетен гост бе Бранд Вагнер от Международната организация по труда /МОТ/ към Организацията на обединените нации /ООН/.

IMG_9823Бе представена и дискутирана инициативата на европейските социални партньори (работодатели и работещи) за ускоряване ратификацията на Конвенция 188 на МОТ за условията на труд в рибарския сектор в изпълнение на общо решение на Съвета на ЕС. Това е една от няколко срещи в различни държави – членки на Европейския съюз в рамките на проекта „За истински социално устойчиво европейско рибарство: приносът на европейските социални партньори“. Всички присъстващи бяха приветствани с „добре дошли“ от името на председателя на СТСБ Екатерина Йорданова, вицепрезидент на ЕТФ и избран вицепрезидент на МТФ от август 2016г.

Г-н Вагнер представи Конвенцията и нейния замисъл. Тя обхваща най-важните въпроси като здравословните и безопасни условия на труд, попълването на екипажа и почивките, списъка на екипажа, репатрирането, наемането и назначаването и социалната сигурност, които сега се уреждат от множество различни документи. Целта на Конвенция № 188 е постигане и поддържане на достойни условия на живот и труд на рибарите чрез въвеждането на минимум от международни стандарти. По думите на Кор Блонк, председател на Секторния комитет за социален диалог (СКСД) към ЕК, подкрепени от заместника му от ЕТФ Флеминг Смит, ратификацията на Конвенция № 188 е необходима и за уеднаквяване на изискванията за условията на труд в ЕС и между европейските и останалите страни като цяло.

IMG_9820

Екпертът на СТСБ Мила Николова, член на СКСД,  коментира че България като цяло отговаря на минималните трудови стандарти, поне според българското законодателство, но чрез ратификацията на Конвенция № 188 ще има позитиви в световен и европейски мащаб, които се отнасят и до Черноморския регион. Д-р Йордан Господинов, изпълнителен директор на БГ ФИШ, подкрепи мнението, че националните социални партньори, които формират сектора, е редно да бъдат чути и интересите им да бъдат взети предвид. Проведе се открита и съдържателна дискусия, в която представителите на държавната администрация изразиха своите становища. Бяха обсъдени аргументи за и против пристъпването към ратификация и бяха набелязани етапи за постигане на готовност, както и механизми за постигането й, включително чрез Програмата за морско дело и рибарство. По съвет на експертите на МТСП, което вероятно ще бъде водещото ведомство, процедурата може да бъде стартирана с препоръка на социалните партньори към министъра, но вероятно ще влезе в плановете за следващата година, тъй като за тази програмата е вече изготвена.

IMG_9814