ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА К Н С Б

ОТНОСНО ПОЗИЦИЯТА НА ЕКОФИН ЗА ДОХОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

По повод оповестените заключения на проведения преди дни Съвет на икономическите и финансови министри на ЕС ,  поставящи България сред страните, в които има  икономически неравновесия. Едно от главните основания на Европа е, че заплатите у нас нараствали прекалено бързо. В тази  връзка  ръководството на КНСБ
З  А  Я  В  Я  В  А:
•    Така нареченият „доклад за ранно предупреждение на ЕК се базира на данни на Евростат. Един от важните показатели на предупреждението е индекс за номиналните разходи за труд на единица продукция (ИРТ),  който представя как се увеличават разходите за труд, съпоставени с производителността на труда за три годишен период – в случая 2008, 2009,2010 години.
•    За КНСБ формулата за изчисление на посочения индекс е неточна, защото не държи сметка за националната специфика и особености на България,  разглежда тригодишен период назад и се базира на съпоставка на номинален показател (ръста на разходите за труд)  с дефлиран такъв (/преизчислен през инфлацията дефлатора на БВП/ ръст на производителността на труда). Така например, връщането с три години назад води до съпоставки между 2008 с 2005г., 2009 с 2006г. и 2010 с 2007г. Припомняме, че през периодите за сравнение имаше значителен икономически ръст и съответно по-голям ръст на работните заплати. Отделно от това, ползването на номиналния ръст на разходите на труд /без отчитане на инфлацията за периодите/ води до изкривена информация, тъй като производителността на труда е съобразена с инфлацията за периодите, а ръста на заплатите – не. Поради това, КНСБ счита, че т.нар. механизъм за ранно предупреждение е едностранчив, не се базира на анализ и цялостен преглед на равнищата и динамиката на по- широк кръг от показатели.
•    Компенсацията на наемния труд в България, като дял от БВП, продължава да е сред най-ниските в страните от ЕС-27, като при средно за съюза 49,2% , нивото й е  едва 37,2%. Налице е една прекалена асиметричност при първичното разпределение на дохода и тенденциозно поддържане на ниска цена на работната сила. И тъкмо това, според КНСБ, е истинската опасност.
•    Като член на ЕС, България е длъжна да провежда догонващи политики и да преследва постигането на поне средноевропейските доходи, при това в обозрима перспектива. В този смисъл, КНСБ намира за справедливи възраженията на министъра на финансите – Симеон Дянков и критиките му към показателите и механизмите на т.нар. ранно предупреждение на Европа.
•    Обоснованата и  аргументирана позиция на КНСБ по  темата  „бързо и опасно нарастване на доходите в България“ бе категорично заявена от лидера на Конфедерацията и на проведената неотдавна в Брюксел среща на Комитета по заетост (ЕМСО) с представители на социалните партньори на европейско ниво. За това, Становището ни по този въпрос с критичните коментари на съответните показатели и индикатори на ранното предупреждение са изпратени и на Европейската конфедерация на профсъюзите за представяне пред съответните европейски институции и органи.
Конфедерацията на независимите синдикати е категорично решена да продължи да обосновава, предлага и отстоява амбициозни и комплексни мерки  за догонващ растеж на доходите от труд в България и повишаване благосъстоянието на нацията и ще се противопоставя на различни необосновани внушения за    икономически неравновесия .