ЕИСК със становище относно пакета на ЕК „Въздухоплаване: отворена и свързана Европа“

На своята пленарна сесия от 17-18 януари 2018г. Европейският  икономически и социален комитет (ЕИСК) прие своето официално Становище TEN/641 относно пакета от мерки на Комисията „Въздухоплаване: отворена и свързана Европа“, представен в началото на юни 2017г.

В най-общи линии ЕИСК приветства предложенията на Европейската комисия като стъпка към прилагането на „Стратегията за въздухоплаването в Европа“ от декември 2015 г. и счита, че това е от ключово значение в контекста на множеството предизвикателства, пред които са изправени заинтересованите страни на авиационния сектор, включително развитието на пазара в паралелни посоки, нарастващият натиск върху хората и дружествата, засилването на конкуренцията в рамките на ЕС и извън него, новите революционни технологии и стремително напредващата цифровизация.

Във връзка със законодателното предложение на Комисията за преразглеждане на регламента за защита на конкуренцията от трети държави в областта на въздушния транспорт на Общността (Регламент № 868/2004) ЕИСК подчертава, че трайното гарантиране на равни условия на конкуренция в областта на авиацията може да бъде постигнато и устойчиво само ако и третите държави също зачитат основните принципи на защита на труда, установени в стандартите на Международната организация на труда (МОТ), както и стандартите за защита на потребителите и за опазване на околната среда. Ето защо е необходимо договарянето на специални „клаузи за лоялна конкуренция“ в международните споразумения за въздухоплавателни услуги, включително и създаването на функциониращ социален диалог.

По отношение на предложените от ЕК Тълкувателни насоки относно собствеността и контрола на авиокомпаниите ЕИСК препоръчва изготвянето на оценка на въздействието въз основа на редица сценарии, които да подготвят пътя за информиран преглед на въпроса за собствеността и контрола.

Във връзка с предложените Тълкувателни насоки за правилата за обществена услуга Комитетът отправя искане към Комисията за преразглеждане на Регламент № 1008/2008 въз основа на задълбочен икономически и обществен анализ за по-добро предоставяне на устойчиви връзки с малките вътрешни пазари и периферните дестинации, подкрепен от процес на обществено допитване.

По отношение на непрекъснатостта на управлението на въздушното движение (АТМ), ЕИСК счита, че на равнище ЕС т. нар. Мрежов управител (дирекция на EUROCONTROL) вече е започнал процеса за смекчаване на прекъсванията на УВД. Освен това социалните партньори вече разполагат с взаимно съгласувани инструменти за намаляване на негативното въздействие на индустриалните действия. ЕИСК отново потвърждава, че стачките са основно право на работниците и че правото на стачка е извън обхвата на договорите на ЕС.

*Напомняме, че непосредствено след излизането на пакета„Въздухоплаване: отворена и свързана Европа“ през юни миналата година Европейската транспортна федерация (ЕТФ) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) реагираха остро на опитите на ЕК да „моделира“ и ограничи правото на стачка на ръководителите на полети. (виж повече на http://www.stsb.bg/ek-s-namereniya-da-ogranichi-pravoto-na-stachka/ и http://www.stsb.bg/predlozhenieto-na-evropejskata-komisiya-za-ogranichavane-pravoto-na-stachka-e-ogromna-greshka/)

*Като непосредствен резултат от намеренията за посегателство на ЕК над правата на РП се роди и съвместната инициатива на ЕТФ и ATCEUC за кампанията „Нашите права – вашата безопасност“. (виж повече на http://www.stsb.bg/savmestna-deklaratsiya-na-etf-i-atceuc-nashite-prava-vashata-bezopasnost/ )

В заключение ЕИСК подчертава, че за да се осигури ефикасното прилагане на стратегията на ЕС в областта на въздухоплаването, е от съществено значение в политическата дискусия да се впишат възгледите на организираното гражданско общество относно политическите, социалните, икономическите и екологичните последствия от тези инициативи.